„Wspieranie rozwoju i zapobieganie problemom młodzieży w gminach Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego w oparciu o model profilaktyki zintegrowanej”

Celem projektu jest wsparcie lokalnych społeczności LGOM, poprzez pomoc samorządowcom, nauczycielom, rodzicom i uczniom, w obszarze dotyczącym wspierania zdrowego i bezpiecznego rozwoju oraz zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży.

 

 

Kluczowym aspektem zintegrowanego podejścia promowanego przez Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) jest koncentracja na zapobieganiu jednocześnie wielu zagrożeniom poprzez wzmacnianie pozytywnego potencjału młodzieży, rodzin i społeczności lokalnej. Zwracamy uwagę, z jednej strony, na skorelowanie ze sobą wielu zachowań ryzykownych i problemowych u młodzieży, z drugiej zaś na jej wielki pozytywny potencjał.

Młodzieży szkolnej pomagamy poprzez nasze programy profilaktyczno-wychowawcze (Archipelag Skarbów®). Przedstawicielom środowisk rodziców, nauczycieli i samorządowców pomagamy, poprzez warsztaty szkoleniowe (7 Dźwigni Skutecznej Profilaktyki) i badania diagnostyczne, które pomagają rozpoznać i wykorzystać niedostrzegane i niedoceniane zasoby lokalne na rzecz młodzieży..

Podstawą niniejszego projektu są wieloletnie doświadczenia badawcze i praktyczne kadry oraz szerszego środowiska związanego z Instytutem Profilaktyki Zintegrowanej. Jesteśmy specjalistami, którzy na co dzień z pasją i zaangażowaniem pracują z młodzieżą, rodzicami, nauczycielami i samorządowcami, a jednocześnie nieustannie szukają sposobów na zwiększenie skuteczności tych działań. Wskazujemy młodzieży drogę ku trwałej miłości, szczęśliwej rodzinie i realizacji marzeń.  Prowadzimy szeroko zakrojone badania nad młodzieżą, w oparciu o ich wyniki tworzymy programy profilaktyczne, a następnie wdrażamy je w bezpośredniej współpracy ze szkołami i samorządem terytorialnym we wszystkich regionach Polski.

Realizacja projektu, skierowanego do LGOM to pomoc w następujących dziedzinach: ochrony i promocji zdrowia, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, edukacji, oświaty i wychowania, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, porządku i bezpieczeństwa publicznego, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.  

Nasz projekt jest propozycją  całościową. Obejmuje ona szereg działań ułożonych w sposób logiczny i optymalny z punktu widzenia oczekiwanych efektów (maksymalizacji czynników chroniących młodzież i minimalizacji czynników ryzyka w obszarze zdrowia, edukacji i bezpieczeństwa młodych ludzi).

Aby skutecznie radzić sobie z problemami młodzieży i móc jej pomóc w rozwoju trzeba zacząć od diagnozy.       

Temu służy pierwszy etap projektu obejmujący jedno działanie:

 1. Badania ankietowe uczniów, czyli Diagnozy Szkolne. Wyniki badań, opracowane rzetelnie, będą wykorzystywane w dalszych działaniach projektu i posłużą w pracy z młodzieżą, rodzicami, nauczycielami, a także będą ważnym elementem użytym przy prowadzeniu warsztatów dla władz samorządowych.

Drugi etap projektu (lipiec – październik 2019r) obejmie dwojakiego rodzaju działania praktyczne.

 1. Pierwsze, o charakterze warsztatowo-szkoleniowym (program 7 Dźwigni skutecznej profilaktyki) będą adresowane do kadry lokalnych podmiotów, zaangażowanych w praktykę oświatową i politykę młodzieżową (samorządowcy, dyrektorzy szkół, pedagodzy, lokalni działacze młodzieżowi, itp.).
 2. Drugie działanie, związane z realizacją programu profilaktyczno-wychowawczego Archipelag Skarbów®, obejmie uczniów klas ósmych z 10 szkół podstawowych oraz uczniów 1 klas z 5 szkół ponadpodstawowych, a także ich rodziców, wychowawców klasowych, rady pedagogiczne oraz dyrektorów szkół. Każda z objętych projektem szkół uzyska we wrześniu 2019 r. własny raport, prezentujący wyniki badania ankietowego Diagnoza Szkolna, przeprowadzonego w niej w maju 2019r.            

Trzeci etap projektu (listopad 2019r.) obejmie:

 1. Opracowanie raportu końcowego pt. Potencjał i zagrożenia młodzieży w regionie LGOM, podsumowującego efekty wszystkich działań podjętych w projekcie, wraz z rekomendacjami. W tym ostatnim działaniu wykorzystamy doświadczenie zdobyte podczas opracowywania licznych ekspertyz i raportów, a także doświadczenie współpracy w podobnych działaniach prowadzonych dla kilkuset szkół i kilkudziesięciu samorządów z całej Polski. 
 1. Opracowane wyniki staną się materiałem do szerokiej debaty, której miejscem będzie konferencja podsumowująca po zrealizowaniu wszystkich działań

 Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą:

 • Uczniowie objęci badaniami a następnie programem profilaktycznym (1000-1100 osób)
 • Rodzice, nauczyciele i dyrektorzy ze szkół objętych projektem (około 1000 osób)
 • Przedstawiciele władz samorządowych oraz innych instytucji działających na rzecz młodzieży w regionie LGOM:
  • Uczestnicy konferencji – 150 osób
  • Uczestnicy warsztatów dla samorządów i liderów społeczności lokalnych 7 dźwigni skutecznej profilaktyki – 140-180 osób

Pośrednimi beneficjentami będą wszystkie instytucje publiczne i organizacje pozarządowe 
z regionu LGOM, które zajmują się młodzieżą
. Instytucje te będą mogły wykorzystać w swoich działaniach wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu oraz wdrożyć wynikające z nich wnioski i rekomendacje praktyczne. Zostaną one zebrane w raporcie końcowym z projektu pt. Potencjał i zagrożenia młodzieży w regionie LGOM.

Korzyści dla beneficjentów projektu IPZIN opartego na modelu profilaktyki zintegrowanej 

 Na podstawie Diagnoz Szkolnych lokalni decydenci i wychowawcy, dyrektorzy szkół, pedagodzy będą mogli ocenić skalę zachowań ryzykownych u młodzieży szkolnej 

 1. w zakresie szerokiego spectrum problemów takich jak: • korzystanie z alkoholu, • zażywanie narkotyków i dopalaczy, • palenie papierosów, • korzystanie z substancji psychoaktywnych, • przemoc rówieśnicza (w tym przemoc elektroniczna), • myśli samobójcze, • ryzykowne zachowania seksualne, • korzystanie z pornografii, Jednocześnie, będą mogli ocenić zasięg czynników chroniących i pozytywnego potencjału w obszarach takich jak: • uznanie i szacunek dla rodziców oraz nauczycieli, • plany życiowe i zawodowe, • lokalny patriotyzm, • wiara religijna, wiedza, przekonania 
  i postawy dotyczące relacji rówieśniczych, miłości i seksualności. Badania dostarczą także wiedzy istotnej z punktu widzenia demografii i migracji (np. chęć posiadania dzieci 
  w przyszłości, planowane miejsce zamieszkania w dorosłości). 
 2. Diagnozy Szkolne będą pomocne w planowaniu lokalnych działań profilaktycznych. W szkołach i miastach, w których prowadzimy badania diagnostyczne w kolejnych latach, miejscowe władze samorządowe i oświatowe mogą monitorować natężenie problemów wśród młodzieży i zmieniać rozkład akcentów w prowadzonych działaniach wychowawczych i profilaktycznych. Takie podejście przyczynia się do racjonalizacji lokalnych wydatków na te dziedziny.
 3. Program Archipelag Skarbów® przyniesie wśród młodzieży szkolnej pozytywne efekty udowodnione w pogłębionych badaniach ewaluacyjnych, polegające na: • ograniczeniu korzystania z narkotyków, • ograniczeniu picia alkoholu wśród młodzieży, • wzroście asertywności w odmawianiu alkoholu i narkotyków, • przeciwdziałaniu seksualizacji, • ograniczeniu korzystania z pornografii przez chłopców, • obniżeniu częstości myśli samobójczych wśród dziewcząt, • obniżeniu odsetka współżyjących seksualnie, • zwiększeniu częstości planów posiadania większej liczby dzieci w przyszłości, • poprawie klimatu klasy.
 4. Pozytywne efekty warsztatów szkoleniowych 7 Dźwigni dla ich uczestników to: • Lepsza umiejętność identyfikacji czynników ryzyka, czynników chroniących oraz ich wzajemnych związków w odniesieniu do młodzieży szkolnej • Lepsza identyfikacja kluczowych lokalnych zasobów w celu wykorzystania tych zasobów w działaniach profilaktycznych i wychowawczych. • Optymalizacja lokalnych strategii działań profilaktycznych i wychowawczych według Siedmiu dźwigni skutecznej profilaktyki. • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób wdrażających lokalną politykę społeczną, rodzinną, edukacyjną i zdrowotną.

Wszystkie opisane powyżej działania zostaną zrealizowane dzięki uzyskanej darowiźnie z Fundacji KGHM.