Opis programu

Program dla młodzieży jest realizowany w formie mityngów w dużych grupach (od 60 do 200 osób), trwających po 3,5 godziny każdy.

Mityng 1 - poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym rozumienia siebie, własnych emocji i relacji z innymi osobami a także tematyce zagrożeń wieku dorastania - sięganiu po alkohol, narkotyki i dopalacze.

Mityng 2 – poświęcony jest zagadnieniom związanym z seksualnością człowieka. Nastoletni uczestnicy programu są zachęcani do wstrzemięźliwości seksualnej aż do pełnoletności.
Podczas realizacji programu są poruszane tematy związane z wywieraniem presji rówieśniczej i sposobami radzenia sobie z nią, zachowaniami agresywnymi i zachowaniach o uprzedmiotawiającym charakterze, zwłaszcza w relacjach chłopcy – dziewczęta.


Program kończy się Festiwalem Twórczości Archipelagu Skarbów, który jest okazją do aktywnego udziału młodzieży w formułowaniu przekazu profilaktycznego adresowanego do ich rówieśników. Młodzież prezentuje swoje własne prace (prezentacje, wiersze, piosenki, rysunki) dotyczące podanych tematów profilaktycznych.

Metody zastosowane w programie to mini-wykłady ilustrowane prezentacjami multimedialnymi, ćwiczenia aktywizujące młodzież takie jak: dialog z przedstawicielami młodzieży, burza mózgów, fantazja sterowana, scenki odgrywane na forum, a ponadto świadectwa zdrowego stylu zycia przekazywane przez realizatorów i wolontariusz programu oraz nagrane świadectwa znanych ludzi). Uczestnicy ćwiczeń i scenek są chwaleni przez realizatorów, nagradzani brawami przez młodzież i otrzymują drobne nagrody.


Realizacja programu obejmuje również przeprowadzenie 1,5 godzinnego spotkania z rodzicami. Rodzice są zapoznawani z celami, założeniami i przebiegiem programu Archipelag Skarbów oraz wybranymi wynikami badań, które pokazują chroniącą rolę rodziców i innych pozytywnych dorosłych w życiu ich własnych dzieci.

Kolejnym elementem programu jest 1,5 godzinne szkolenie dla rady pedagogicznej, w trakcie którego nauczyciele są informowani o celach Archipelag Skarbów i przekazywanych w nich treściach. Ponadto prezentowane są wyniki badań dotyczące młodzieży i skutecznych strategii profilaktycznych, które mogą zostać wykorzystane w pracy wychowawczej.

Program może być poprzedzony badaniem ankietowym w klasach. Celem badania jest diagnoza problemów i pozytywnego potencjału młodzieży, która obejmuje pomiar wielu wskaźników związanych z postawami i zachowaniami młodzieży. Wyniki diagnozy są udostępniane szkołom w postaci raportu.